post

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه اخذ کردند

دانشجویان  که درس پروژه را انتخاب کردند باید در سیستم انتخاب پروژه ثبت نام کنند و پروژه را انتخاب کنند . برای اطلاعات بیشتر در مورد فرمت و چگونگی ارایه به وب سایت واحد  دانشگاه خودتان مراحعه کنید.  در این سایت کتاب های الکترونیکی آموزشی و همچنین سایتهایی برای آموزش دروس دانشگاهی است که می توانید به آنها نیز مراجعه کنید. لطفا با ما در ارتباط باشید.

post

قابل توجه دانشجویان

دانشجویانی که برای نمرات درسی خودشان اعتراض دارند فقط از طریق دفتر آموزش دانشگاه مربوطه به اعتراض آنها رسیدگی می شود.در غیر اینصورت ( تماس تلفنی یا ایمیل )  اعتراض رسیدگی نمی شود و نمره نهایی ثبت می شود .

با تشکر